Hoppa till innehåll

 

GDPR – Personuppgiftspolicy

Den 25 maj 2018 trädde den nya Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) i kraft. Förordningen gäller som lag inom EU:s alla medlemsländer samt EES-länder och syftet är att förbättra skyddet för den enskilde individen vid behandling av personuppgifter. Teijo AB värnar om din personliga integritet och att därmed alltid hantera dina personuppgifter ansvarsfullt. Som Personuppgiftsansvarig åligger det oss att informera om våra personuppgiftsbehandlingar samt dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dessa gällande

Vilken information behandlar vi?

När du ingår ett kundavtal med oss, anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller kontaktar oss kan vi komma att behandla information såsom:

  • Person- och kontaktinformation: namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, mobilnummer, etc.
  • Finansiell information: Köphistorik, fakturor och i särskilda fall bankkontouppgifter.
  • Ärendelogg: Maskiner, reservdelar och service.

Vi är skyldiga att tillse att den information som behandlas inte blir tillgänglig för obehöriga, vilket innebär att personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt.

Vad gör vi med din information?

Följande ändamål ligger till grund för Teijo AB:s behandling av personuppgifter med efterföljande beskrivning av laglig grund.

Ändamål med behandlingen

Laglig grund för behandlingen
Uppfylla kundavtal och administrera betalning.Fullgöra avtal
Uppfylla våra skyldigheter och vid din förfrågan tillhandahålla information, erbjudanden och tjänster, exempelvis kring nya produkter, reservdelar eller service.Fullgöra avtal & Intresseavvägning
Utskick av nyhetsbrev med information kring oss, våra produkter, erbjudanden och events.Samtycke
Följa tillämplig lagstiftning såsom bokföringslagar och skattelagstiftning.Rättslig förpliktelse

Vilka kan vi komma att dela din information med?

Uppgifter kan komma att delas med utvalda tredje parter där vi i samtliga fall skall vidta lämpliga kontraktuella, juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en trygg behandling av personuppgifter.

Leverantörer och underleverantörer. I syfte att driva ett effektivt arbete där vi utför våra kontraktuella åtaganden gentemot dig kan dina personuppgifter komma att delas med leverantörer och/eller underleverantörer. I sådant fall säkerställer vi att de uppfyller tillräckliga dataskydds-standarder.

Myndigheter. Nödvändig information kan komma att lämnas ut till myndigheter såsom Polis, Skatteverket eller andra myndigheter vid tillfälle där vi enligt lag är skyldiga att göra det, eller om du har godkänt att vi gör det.

Inkassoföretag. Vi kan också komma att dela information om vi vid behov säljer obetalda skulder till exempelvis inkassobolag.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

All personuppgiftsbehandling sker inom EU/EES.

Vilken säkerhet finns vid behandling av dina personuppgifter?

Vi ansvarar enligt gällande rätt för att de personuppgifter som behandlas skyddas genom erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med beaktande av vad som är lämpligt i förhållande till personuppgifternas karaktär och känslighet. Våra system och vår organisation är ordnade så att obehöriga personer inte har tillgång till de personuppgifter som behandlas med anledning av uppdraget.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar dina uppgifter för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, exempelvis för att uppfylla bokföringslagar, sparar vi endast data så länge som det är tillåtet för att uppfylla våra berättigade intressen och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter

  • Rätt till tillgång av data. Du kan begära ut ett registerutdrag vilket är en kopia av de uppgifter vi har om dig. Detta kan begäras kostnadsfritt max en gång per år.
  • Rätt till rättelse. Du har rätt att begära att felaktiga eller ej kompletta uppgifter om dig korrigeras.
  • Rätt till radering. Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas när informationen inte längre uppfyller sitt ursprungliga syfte för vilket den blev insamlad. Som företag kan det dock finnas legala skyldigheter som ej gör det möjligt att radera samtlig data om dig, exempelvis om den behövs sparas för att efterleva gällande bokförings- och skattelagstiftning. I sådant fall säkerställer vi att data om dig begränsas från att kunna användas till annat än vad som krävs för att uppfylla legala krav.
  • Rätt att lämna klagomål. Datainspektionen ansvarar för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Du har därför rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Uppdatering av denna dataskyddspolicy

Vi strävar alltid efter att bli bättre och att arbeta mer effektivt vilket kan innebära förändringar i nuvarande och framtida personuppgiftsbehandlingar. Vi rekommenderar därför att du med jämna mellanrum besöker vår hemsida och tar del av personuppgiftspolicyn då personuppgiftsbehandlingen kan komma att uppdateras.

Kontakt

Teijo AB finns registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 559003-0556 och kontoret är beläget på Västanvindsgatan 24, 652 21, Karlstad.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Teijo, info@teijo.se,
+46 (0)54-69 19 92.